Bandit

NJV-20 Bandit Vom Raffzahn 

VDH/VDSP.DS19-035

Øye ( ECVO) U.A

Patellaluksasjon 0/0

Stamtavle

Bandit